Havkanten vilkår

VILKÅR FOR PAKKEREISER – Havkanten AS

Havkantens sine vilkår baserer seg på “Lov om pakkereiser” av 15.06.18 (www.lovdata.no) med senere endringer og forskrifter, samt Alminnelige vilkår for pakkereiser utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet gjeldende fra 01.07.18. Forhold som ikke er nevnt i Havkantens sine vilkår, reguleres av de nevnte lover og vilkår, som også kan fås utlevert ved henvendelse til oss. For Havkantens skreddersydde gruppereiser gjelder egne bestemmelser. Disse vilkårene gjelder kun for forbrukerkjøp. For våre kunder som kjøper reiser i forbindelse med næringsvirksomhet vil spesielle bestemmelser tre i kraft.

PÅMELDING, BETALING – AVTALE OM PAKKEREISE

Etter påmelding vil kunden motta deltakerbevis fra Havkanten via oppgitt e-post adresse. Deltakerbeviset regnes som del av avtalen, men er ikke gyldig for reise før hele reisen er betalt. Merk at det normalt må betales depositum straks etter bestilling. Restbeløpet har normalt forfall 35 dager før avreise. Avvik kan forekomme, og vil i så fall fremkomme ved bestilling. Dersom betalingsfristene ikke følges likestilles det med at kunden selv avbestiller reisen, man kan miste sin plass, og gjeldende avbestillingsregler kommer til anvendelse. Merk at dersom reisen bestilles senere enn 35 dager før avreise, vil hele beløpet forfalle til betaling umiddelbart. Den reisende er bundet av sin bestilling (avtale er inngått) når betaling av depositum er utført.

Kunden plikter å kontrollere at mottatte deltakerbevis / fakturaer gjelder riktig tur/dato, at alt stemmer med bestilling og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Hvis feil oppdages – må Havkanten umiddelbart kontaktes.

Opplysninger gitt på Havkantens sine nettsider (www.havkanten.no), i kataloger, brosjyrer, informasjonsmateriell o.l. regnes også som del av avtalen.

ENDRINGER AV BESTILLINGEN

Enkelte endringer kan være mulig å gjøre etter bestilling. F.eks. endring av navn på reisende, endre til annet reisemål eller annen avreisedato etc. Slike endringer belastes med et endringsgebyr på kr. 500,- per person. I tillegg kommer eventuelle gebyrer som kreves av flyselskaper eller andre underleverandører. Vær oppmerksom på at når man reiser med rutefly, har de ulike flyselskapene en varierende siste frist for navneendringer.

Den reisende har rett til å overdra pakkereisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen, dersom varsel gis i rimelig tid, og betingelser hos våre underleverandører ikke er til hinder for dette. Administrasjonsgebyr samt evt. kostnader til våre underleverandører må betales i tillegg til den opprinnelige prisen på reisen.

AVBESTILLING MOT VEDERLAG

Dersom ikke annet er opplyst/avtalt gjelder følgende gebyrer:

Ved avbestilling innen 95 dager før avreisedøgnet starter, betales et administrasjonsgebyr på kr 750.- pr. person. Ved avbestilling mellom 95 og 36 dager før avreisedøgnet starter, betales et beløp tilsvarende depositum på turen. Ved avbestilling f.o.m. 35 dager igjen til avreisedøgnet starter eller ved manglende oppmøte/ reisedokumenter/pass e.l. – gis ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper. Refusjon av slike avgifter belastes med et gebyr på inntil kr. 500.

Ved avbestilling av reiser som inkluderer elementer der Havkanten har begrenset rett til refusjon fra underleverandører gjelder andre regler – oppgis ved bestilling og ses på ditt deltakerbevis. Tilslutningsbilletter med fly som bestilles via Havkanten er en valgfri tilleggstjeneste som kan være omfattet av spesielle regler for avbestilling, og dette oppgis ved bestilling.

Angrerettsloven av 15.06.2018 gjelder ikke ved kjøp av reisetjenester, jfr. lovens § 2 d.

AVBESTILLING VED SYKDOM ETC.

Alle bør vurdere om de vil kjøpe en avbestillingsforsikring fra sitt forsikringsselskap. Denne må tegnes samtidig med kjøp av pakkereisen og dekker fri avbestilling dersom den reisende selv, noen i den nærmeste familie eller noen i reisefølget før avreise rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade, eller død. Bestill direkte hos ditt forsikringsselskap, eller kjøp avbestillingsforsikring her: www.gouda.no. Husk også å sjekke forsikringsselskapets vilkår når du kjøper forsikring. Ved avbestilling etter dette punktet må den reisende søke refusjon utover våre vanlige regler ved avbestilling fra sitt forsikringsselskap.

INNSTILLING/ENDRING AV EN REISE

En reise kan avlyses/endres uten erstatningsplikt av Havkanten dersom:

 1. Det ikke er påmeldt et tilstrekkelig antall deltakere. Minste antall for å gjennomføre turene er satt til 20 deltakere dersom ikke annet er opplyst. Avlysing må skje senest 20 dager før avreise. De reisende får full refusjon av innbetalte beløp.
 2. Det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter som ligger utenfor Havkanten kontroll. Eksempler kan være: Fare for krig, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer, arbeidskonflikter e.l.
 3. Forhold på reisemålet/langs reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen, og som Havkanten med rimelighet ikke kunne forutse.

For pkt. 2 og 3 vektlegges bl.a. Utenriksdepartementes reiseråd og lokale myndighetres uttalelser ved vurdering. Avlyses turen før avreise får de reisende full refusjon av innbetalte beløp. Avlyses reisen etter at den er startet, vil det kunne gis et forholdsmessig prisavslag dersom det er grunnlag for det.

RETTING AV MANGLER & PRISAVSLAG

Reisen har mangler dersom deltagerne ikke får de ytelser som er forutsatt i avtalen. Havkanten har rett til å kunne utbedre/avhjelpe mangelen om dette er mulig. Alternativt dekke den reisendes eventuelle utgifter i denne sammenheng, eller gi et forholdsmessig prisavslag. Kunden er forpliktet til så vidt mulig å reklamere til Havkanten eller selskapets representant på stedet, så snart som mulig og uten ugrunnet opphold.

Følgende regnes ikke som en mangel:

 1. Avvik av mindre betydning for gjennomføring av reisen eller som ikke har betydning for valg av reise
 2. Avvik fra kundens forventninger, der disse ikke er skapt av arrangøren.
 3. Unormale vær- og naturgitte forhold.
 4. Forhold som man må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor Havkanten kontroll.
 5. Forsinkelser under transport eller endrede avreisetider innenfor de grenser Alminnelige vilkår for pakkereiser angir.
 6. Avvik som skyldes kundens eget forhold.

ERSTATNING

Kunden har rett til erstatning fra Havkanten for det eventuelle tap denne blir påført som følge av at Havkanten ikke har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Man har ikke rett til erstatning dersom Havkanten kan godtgjøre at skaden/ulempen ligger utenfor selskapets kontroll, og ikke med rimelighet kunne ventes tatt i betraktning på avtaletiden. Begrenset ansvar oppstår i de tilfeller der Havkanten benytter transportmidler som etter gjeldende lovverk har begrenset ansvar for skade/tap. For øvrig henvises til bestemmelsene i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Se også EU-forordning 2004-261 om forsinkelser, kansellering og overbooking hos flyselskaper. Erstatning til den reisende fra arrangør, unntatt ved forsett eller uaktsomhet,  begrenses i alle tilfelle til maksimalt tre ganger pakkereisens samlede pris.

PRISER – ENDRING AV PRISER

Prisene inkluderer de ytelser som er beskrevet for hver enkelt tur. Grunnlag for våre priser er transportpriser, valutakurser, pris- og offentlig skatte-/avgiftsnivå på produksjonstidspunktet. Vi forbeholder oss gjensidig rett til prisforandring dersom uventede reguleringer av disse skulle oppstå, men dette kan ikke skje senere enn 20 dager før avreise. Øker prisen med mer enn 8% kan den reisende avbestille turen omkostningsfritt. Dette forutsetter at kunden senest 3 virkedager etter at melding om prisforhøyelse er mottatt på dennes adresse, gir Havkanten beskjed om at de ønsker å benytte seg av hevingsretten.

EVENTUELLE KLAGER – TVISTER

Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på gjennomføringen av reisen, plikter kunden så vidt mulig å reklamere umiddelbart til Havkanten representant, som vil prøve å rette på forholdet. Reklamasjoner som krever behandling etter hjemkomst, må innklages skriftlig senest 4 uker etter reisens avslutning. Blir partene ikke enige, kan saken klages inn for Klagenemda for Pakkereiser etter at endelig svar fra Havkanten foreligger. Se www.pakkereisenemnda.no. Alle reisende må også ha satt seg inn i vår informasjon Viktig å vite før du bestiller en reise. Vi tar forbehold om evt. endringer i gjeldende bestemmelser før avtalen inngås. Havkanten tar forbehold om eventuelle trykkfeil i våre kataloger og tilbud, samt om eventuelle endringer i priser / valutakurser / betingelser / skatter og avgifter som måtte oppstå etter at katalogen er trykt og/eller reisene publisert på Internett.

 

Generelle bestemmelser for ferie- og fritidsgrupper

Havkanten as

Havkantens sine vilkår baserer seg på “Lov om pakkereiser” av 15.06.18 (www.lovdata.no) med senere endringer og forskrifter, samt Alminnelige vilkår for pakkereiser utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet gjeldende fra 01.07.18. Forhold som ikke er nevnt i Havkantens sine vilkår, reguleres av de nevnte lover og vilkår, som også kan fås utlevert ved henvendelse til oss. For reiser som er åpne for individuell påmelding gjelder egne vilkår.

Disse vilkårene gjelder kun for forbrukerkjøp. For våre kunder som kjøper reiser i forbindelse med næringsvirksomhet vil spesielle bestemmelser tre i kraft.

Generelt om tilbud

Tilbud gis på forespørsel. En forespørsel er aldri notert som en bestilling og derfor foretas ingen reservasjoner med mindre annet er spesifisert i tilbudet.

Bestilling og betaling

Når gruppen har bestilt en tur, sender Havkanten ut bekreftelse på bestillingen i to eksemplarer. Gruppens kontaktperson må sende det ene eksemplaret tilbake til Havkanten i underskrevet stand innen angitt frist. Havkanten fakturerer gruppen samlet, dersom ikke annen avtale er gjort. Merk at det normalt må betales depositum til avtalt tidspunkt. Restbeløpet har normalt forfall ca. 35 dager før avreise. Avvik kan forekomme. Faktura for grupper har forfall på 10 dager etter utstedelse. Ved individuell fakturering av gruppedeltakerne kommer et tillegg på kr 75,- pr. person, dersom ikke annet er avtalt. Dersom betalingsfristene ikke følges likestilles det med at kunden selv avbestiller reisen, og gjeldende avbestillingsregler kommer til anvendelse.

Opplysninger gitt på Havkanten sine nettsider (www.havkanten.no), i kataloger, brosjyrer, informasjonsmateriell o.l. regnes også som del av avtalen.

Priser

Prisene inkluderer de ytelser som er beskrevet for hver enkelt tur. Grunnlag for våre priser er transportpriser, valutakurser, prisog offentlig skatte-/avgiftsnivå på produksjonstidspunktet. Vi forbeholder oss gjensidig rett til prisforandring dersom uventede reguleringer av disse skulle oppstå, men dette kan ikke skje senere enn 20 dager før avreise. Øker prisen med mer enn 8% kan den reisende avbestille turen omkostningsfritt. Dette forutsetter at kunden senest 3 virkedager etter at melding om prisforhøyelse er mottatt på dennes adresse, gir Havkanten beskjed om at de ønsker å benytte seg av hevingsretten.

Navnelister og reisedokumenter

Navnelister må være Havkanten i hende senest 65 dager før avreise, dersom ikke annet er spesifisert i bekreftelsen på den enkelte tur. Evt. endringer i navn/deltakere etter levering av navneliste, vil bli belastet med de direkte kostnadene forbundet med dette, med tillegg av et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person.

 

Nødvendige reisedokumenter fra Havkanten sendes gruppens leder før avreise.

Gruppens kontaktperson plikter å kontrollere at mottatte bekreftelser / reisedokumenter / fakturaer gjelder riktig tur/dato, at alt stemmer med bestilling og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Hvis feil oppdages – må Havkanten umiddelbart kontaktes.

Avbestilling

Fri avbestilling av bestilt reise inntil 95 dager før avreisedato (kun adm. gebyr ved kansellering av hel gruppe), dersom ikke annet er nevnt i bekreftelsen for den enkelte tur. Ved avbestilling f.o.m. 95 dager før avreise behandles avbestillingen i henhold til reglene for avbestilling av enkeltdeltakere.

Ved avbestilling av enkeltdeltakere i gruppen eller reduksjon av gruppens antall, gjelder følgende bestemmelser for gebyrer dersom ikke annet er avtalt:

Ved avbestilling mellom 95 og 36 dager før avreisedøgnet starter, betales et beløp tilsvarende depositum på turen.

Ved avbestilling f.o.m. 35 dager igjen til avreisedøgnet starter eller ved manglende oppmøte/ reisedokumenter/pass e.l. – gis ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper. Refusjon av slike avgifter belastes med et gebyr på inntil kr. 500.

Ved avbestilling av reiser som inkluderer konsertbilletter eller andre elementer der Havkanten har begrenset rett til refusjon fra underleverandører gjelder andre regler – oppgis ved bestilling og ses på gruppens bekreftelse. Tilslutningsbilletter med fly som bestilles via Havkanten er en valgfri tilleggstjeneste som kan være omfattet av spesielle regler for avbestilling, og dette oppgis ved bestilling.

Angrerettsloven av 15.06.2018 gjelder ikke ved kjøp av reisetjenester, jfr. lovens § 2 d.

Avbestilling ved sykdom

Gruppens kontaktperson må gjøre alle deltakere oppmerksom på følgende når de melder seg på en tur: Alle bør vurdere om de vil kjøpe en avbestillingsforsikring fra sitt forsikringsselskap. Denne må tegnes samtidig med kjøp av pakkereisen og dekker fri avbestilling dersom den reisende selv, noen i den nærmeste familie eller noen i reisefølget før avreise rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade, eller død. Bestill direkte hos ditt forsikringsselskap, eller kjøp avbestillingsforsikring her:

www.gouda.no. Husk også å sjekke forsikringsselskapets vilkår når du kjøper forsikring. Ved avbestilling etter dette punktet må den reisende søke refusjon utover våre vanlige regler ved avbestilling fra sitt forsikringsselskap.

Innstilling/endring av en reise

En reise kan avlyses/endres uten erstatningsplikt av Havkanten dersom:

 1. Det ikke er påmeldt et tilstrekkelig antall deltakere. Minste antall for å gjennomføre turene er satt til 20 deltakere dersom ikke annet er opplyst. Avlysing må skje senest 20 dager før avreise.
 2. Det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter som ligger utenfor Havkanten kontroll. Eksempler kan være: Fare for krig, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer, arbeidskonflikter e.l.
 3. Forhold på reisemålet/langs reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen, og som Havkanten med rimelighet ikke kunne forutse.

For pkt. 2 og 3 vektlegges bl.a. Utenriksdepartementes reiseråd og lokale myndigheters uttalelser ved vurdering.

Retting av mangler og prisavslag

Reisen har mangler dersom deltagerne ikke får de ytelser som er forutsatt i avtalen. Havkanten har rett til å kunne utbedre/avhjelpe mangelen om dette er mulig. Alternativt dekke den reisendes eventuelle utgifter i denne sammenheng, eller gi et forholdsmessig prisavslag. Kunden er forpliktet til så vidt mulig å reklamere til Havkanten eller selskapets representant på stedet, så snart som mulig og uten ugrunnet opphold.

Følgende regnes ikke som en mangel:

 1. Avvik av mindre betydning for gjennomføring av reisen eller som ikke har betydning for valg av reise
 2. Avvik fra kundens forventninger, der disse ikke er skapt av arrangøren.
 3. Unormale vær- og naturgitte forhold.
 4. Forhold som man må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor Havkanten kontroll.
 5. Forsinkelser under transport eller endrede avreisetider innenfor de grenser Alminnelige vilkår for pakkereiser angir.
 6. Avvik som skyldes kundens eget forhold.

Erstatning

Kunden har rett til erstatning fra Havkanten for det eventuelle tap denne blir påført som følge av at Havkanten ikke har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Man har ikke rett til erstatning dersom Havkanten kan godtgjøre at skaden/ulempen ligger utenfor selskapets kontroll, og ikke med rimelighet kunne ventes tatt i betraktning på avtaletiden. Begrenset ansvar oppstår i de tilfeller der Havkanten benytter transportmidler som etter gjeldende lovverk har begrenset ansvar for skade/tap. For øvrig henvises til bestemmelsene i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Se også EU-forordning 2004-261 om forsinkelser, kansellering og overbooking hos flyselskaper.

Erstatning til den reisende fra arrangør, unntatt ved forsett eller uaktsomhet, begrenses i alle tilfelle til maksimalt tre ganger pakkereisens samlede pris.

Eventuelle klager – tvister

Dersom kunden mener å ha grunn til å klage på gjennomføringen av reisen, plikter kunden så vidt mulig å reklamere umiddelbart til Havkanten representant, som vil prøve å rette på forholdet. Reklamasjoner som krever behandling etter hjemkomst, må innklages skriftlig senest 4 uker etter reisens avslutning. Evt. reklamasjoner skal rettes til Havkanten fra gruppens kontaktperson/den som er ansvarlig for bestillingen, også når det er på vegne av enkeltpersoner i gruppen. Blir partene ikke enige, kan saken klages inn for Klagenemda for Pakkereiser etter at endelig svar fra Havkanten foreligger. Se www.pakkereisenemnda.no

 

Forbehold

Vi tar forbehold om evt. endringer i gjeldende bestemmelser før avtalen inngås. Vi gjør oppmerksom på at våre gruppepriser er gitt på grunnlag av transportpriser, valutakurser, eksisterende norske lover, skatter og offentlige avgifter på tidspunktet for tilbud/bekreftelse av reisen. Vi reserverer oss retten til å vurdere våre tilbud/priser om det skulle skje endringer i disse som vil ha konsekvenser for Havkanten. Videre tar vi også forbehold om trykkfeil og/eller andre feil i våre tilbud

 

Bestemmelser for skreddersydde gruppereiser

Havkanten as

Da denne reisen kjøpes i forbindelse med næringsvirksomhet, trer disse bestemmelser i kraft. Reisen omfattes ikke av Pakkereiselovens bestemmelser.

Tilbud

Tilbud gis på forespørsel og normalt uten kostnad for kunden. Merk at et tilbud aldri er å regne som bindende for Havkanten før en bestilling og bekreftelse foreligger.

Bestilling

Bestilling regnes som foretatt og er bindende for kunde når Havkanten har mottatt aksept på et tilbud. Aksept må foretas skriftlig. Havkanten sender så ut en ordrebekreftelse.

Priser

Reisens pris omfatter de ytelser som er spesifisert i bekreftelsen. For ekstra ytelser betales tillegg. Prisen er gitt med grunnlag i transportpriser, valutakurser, skatter, avgifter og lovgiving på bekreftelsestidspunktet. Ved evt. endringer i disse har Havkanten rett til å belaste kunden et forholdsmessig pristillegg. Dette gjelder også ved endringer i leverandørbetingelser som ikke kunne forutses, f.eks. brenseltillegg el. Alle priser oppgis normalt i NOK.

Betalingsbetingelser

Ved bestilling sendes faktura for depositum, dersom ikke annet er avtalt. Depositum er ikke refunderbart ved en evt avbestilling av hele gruppen, men kommer til fradrag på sluttfaktura. Det kan forekomme at flere depositum må innbetales tidlig, som følge av regler hos Havkanten underleverandører.

Faktura for á konto sluttbetaling blir sendt ut minimum 45 dager før avreise (avvikende tidspunkter kan forekomme) og må betales innen forfall. (forfall 10 dager etter utstedelse) Ved manglende betaling/for sen betaling har Havkenten på forfallsdato rett til å anse dette som en avbestilling av hele gruppen og beregne avbestillingsgebyr etter punktet under. Evt.senere tilleggsbestillinger / endringer faktureres fortløpende. For reiser innenlands sendes komplett MVA spesifisert faktura i etterkant av reisen, på forespørsel fra kunde. Ved for sen betaling vil Havkanten kunne beregne renter for forsinkelsen, jmf. Forsinkelsesrenteloven.

Navneliste

Må være Havkanten i hende senest innen fristen angitt i bekreftelsen. Alle navn må fremkomme slik de fremkommer i den reisendes pass. Se for øvrig punktene under om endringer og avbestillinger. Dersom ikke navneliste foreligger til avtalt tidspunkt har Havkanten rett til å anse dette som en avbestilling av hele gruppen og beregne avbestillingsgebyr etter punktet under, eventuelt beregne gebyrer for endring eller tillegg i reisens pris.

Avbestillingsregler hel gruppe

En evt. avbestilling av hele reisen kan gjøres fritt innen den frist som er angitt i bekreftelsen, med unntak av depositum som ikke refunderes. Etter denne frist vil en full avbestilling medføre avbestillingsgebyr.

Ved avbestilling av hele reisen senere enn 43 dager før avreisedøgnet starter beregnes et avbestillingsgebyr tilsvarende 100% av reisens totalpris, dersom ikke annet er angitt i bekreftelsen.

Avbestilling av enkeltdeltakere

Avbestilling av enkeltdeltakere (inntil 10 % av gruppens størrelse) kan gjøres fritt inntil den frist som er angitt i bekreftelsen. Ved avbestilling av enkeltdeltakere senere enn den angitte frist må full pris for reisen betales. Det samme gjelder ved manglende oppmøte, eller deltakeres feil ved ikke å medbringe de nødvendige dokumenter (pass ol.) for å kunne gjennomføre reisen.

Endringer

Vi kan ofte endre på detaljer i reisen etter kundens ønske, også senere enn på bekreftelsestidspunktet. Det blir belastet endringsgebyr for dette. Eventuelle gebyrer fra våre underleverandører kommer i tillegg.

Endring av navn på enkeltdeltakere belastes med et gebyr på kr. 500,- pr. endring. Eventuelle gebyrer fra våre underleverandører kommer i tillegg. (eks. flyselskapenes gebyrer) Ytelser som bestilles i etterkant av bekreftelsen må det betales tillegg for, og disse oppgis kunden ved Havkantens bekreftelse av tilleggsytelsene. Endring av avreisedato/reiseperiode etter at reisen er bekreftet, er å anse som en avbestilling og bestilling av ny reise.

Innstilling av reise

En reise kan avlyses av Havkanten dersom det inntreffer forhold som selskapet ikke er herre over (force majeure) eller hindringer oppstår som selskapet med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått. Også dersom forhold på/langs reisemålet/reiseruten gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre reisen. Havkanten kan ikke holdes økonomisk ansvarlig eller erstatningspliktig for slike forhold. Det legges avgjørende vekt på reiseråd gitt av norske myndigheter (UD) ved vurdering av muligheter for å reise til et bestemt område.

Mangler – retting av mangler

Reisen har mangler dersom deltakerne ikke får de ytelser som er avtalt. Ved eventuelle mangler har Havkanten rett til å kunne avhjelpe mangelen om dette er mulig/ Alternativt dekke den reisendes eventuelle utgifter i denne sammenheng, eller gi et forholdsmessig prisavslag. Kunde har ikke rett til prisavslag dersom mangel rettes umiddelbart og uten vesentlige ulemper for kunden. Kunden er derfor forpliktet til å reklamere umiddelbart til Havkanten representant på stedet, eller om mulig å kontakte Havkanten i Norge for at et eventuelt krav skal være gyldig.

 

Følgende regnes ikke som en mangel:

 1. Avvik av mindre betydning for gjennomføring av reisen eller som ikke har betydning for valg av reise
 2. Avvik fra kundens forventninger, der disse ikke er skapt av arrangøren
 3. Unormale vær- og naturgitte forhold.
 4. Forhold som man må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor Havkanten kontroll
 5. Forsinkelser under transport eller endrede avreisetider innenfor de grenser Alminnelige vilkår for pakkereiser angir.
 6. Avvik som skyldes kundens eget forhold.

Eventuelle klager i etterkant, må rettes skriftlig til Havkanten uten opphold og senest innen 14 dager.

Erstatning

Kunden har rett til erstatning fra Havkanten kun for det direkte tap denne blir påført i reiseopplegget som følge av at Havkanten ikke har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Arrangøren fraskriver seg et hvert ansvar for indirekte tap som måtte oppstå, eks. relatert til kundens drift av sin næringsvirksomhet. Evt. krav om erstatning skal rettes til Havkanten fra gruppens kontaktperson/den som er ansvarlig for bestillingen, også når det er på vegne av enkeltpersoner i gruppen.

Det gis ingen erstatning for kostnader påløpt som følge av forhold Havkanten ikke er herre over, forhold av karakter force majeure eller forhold som oppstår som selskapet med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått. Det gis heller ingen erstatning for følger utover det konkrete forhold som Havkanten kan klandres for. (f.eks. følger i kundens forretningsdrift pga. forsinkelser/skader el.) Begrenset ansvar oppstår i de tilfeller der Havkantens benytter transportmidler som etter gjeldende lovverk har begrenset ansvar for skade/tap.

Andre viktige bestemmelser

Kunden er selv ansvarlig for at deltakerne har med de nødvendige reisedokumenter, pass ol, som må medbringes for å kunne gjennomføre reisen. Ved innreise til enkelte destinasjoner kreves det at passet har en bestemt gyldighetstid utover reisens varighet. Dette må deltakerne kontrollere i god tid før avreise. Kunden er selv ansvarlig for å kjøpe evt. avbestillingsforsikring for enkeltdeltakere ved sykdom ol, samt sørge for at de reisende har gyldig reiseforsikring. Havkanten formidler ikke forsikring for reiser som ikke faller inn under pakkereiseloven. Kunde bør ordne dette via sin vanlige forsikringskontakt. Det er sterkt å anbefale at alle reisende har gyldig forsikring. Kunden er ansvarlig for at alle regninger på hotell, restauranter ol. gjort av gruppens deltakere på stedet, er gjort opp ved avreise. Dersom ikke regninger gjøres opp, vil Havkanten belaste kunden for disse, ved evt. krav fra leverandørene. Dette gjelder også evt. liknende krav fra andre tjenesteytere i reisen utover det som er avtalt med Havkanten.

Dersom gruppens deltakere er ansvarlige for brekkasje, hærverk, ødeleggelser eller andre former for hendelser som har en økonomisk konsekvens, har Havkanten rett til å gjøre kunden ansvarlig for å betale dette ved evt. krav som mottas. Havkanten forutsetter at gruppens deltakere følger norsk lov, samt lover og bestemmelser gitt lokalt på de reisemål som besøkes, og har intet ansvar for gruppedeltakeres opptreden som evt. måtte være i strid med dette.

Eventuelle klager – tvister

Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på gjennomføringen av reisen, skal forholdet umiddelbart tas opp med Havkanten representant, som vil prøve å rette på forholdet. Reklamasjoner som krever behandling etter hjemkomst, – må innklages skriftlig senest 14 dager etter turens avslutning. Eventuelle klager skal rettes til Havkantens kontaktperson/den som er ansvarlig for bestillingen, også når det er på vegne av enkeltpersoner i gruppen.

Tvistemål

Denne avtalen skal tolkes og reguleres av norsk rett. Tvister mellom partene skal forsøkes løst i minnelighet gjennom forhandlinger mellom partene. Dersom dette ikke er mulig skal Oslo Tingrett være rett verneting.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i gjeldende bestemmelser. Vi gjør oppmerksom på at våre priser er gitt på grunnlag av eksisterende transportpriser, valutakurser, norske og internasjonale lover, skatter og avgifter på tidspunktet for tilbud/bekreftelse av reisen. Vi reserverer oss retten til å vurdere våre tilbud/priser om det skulle skje endringer i disse som vil ha konsekvenser for Havkanten. Videre tar vi også forbehold om trykkfeil og/eller andre feil i våre tilbud.

Havkanten AS
Org.nr. 920 940 056 mva.
Bank: 4516 34 63559

E-post: post@havkanten.no
Telefon +47 404 12 338
Nettside: www.havkanten.no

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler:​ Les mer